Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2011

radiofocus
0789 84e0 500
RADIO FOCUS 
e-mail: radiofocus@hotmail.com
Adresa: Rr. E Ilindenit 
Q.R.T /
Lokali 81 Kati I

dep: Ohridska Banka
xhiro-llogaria: 530-0101010337-75
nr.tatimor: 4028008507445
www.radiofocus.net

Celulari per marketing 00 389 70 494 108


Oferta speciale për publicitet në Radio Focus

Radio Focus me shtrirje të valëve në Tetovë e Gostivar me rrethinat dhe në pjesë te tjera,me një dëgjueshmëri të madhe në krejt botën nëpërmjet internetit (www.radiofocus.net), me muzikën më të zgjedhur dhe me emisione të shtrira gjatë 24 orëve,me reklama të përgatitura në mënyrën më profesionale,ju ofron publicitet shumë efikas dhe me ndikim të menjëhershëm në biznesin Tuaj.

Çmimet e reklamave në Radio FOCUS:

Çmimet për një javë - 20 euro

Çmimet për një muaj - 50 euro

Çmimet për 3 - muaj - 140 euro

Çmimet për 6 – muaj - 260 euro

Çmimet për 1 vit - 500 euro

Çmimet për publicitet në një emision (sponsorizime) - minimumi 500 den. 

Lajmërimet - 100 den një transmetim


Ju ftojmë për bashkëpunim .Për një publicitet specifik jemi të gatshëm edhe për marrëveshje të veçantë,sipas kërkesës Suaj,sepse për bisnese speciale kemi oferta speciale.

REKLAMONI NË RADIO FOCUS DHE SHIJONI SUKSESIN !

radiofocus

Radio Focus - Oferta per marketing

RADIO FOCUS 
e-mail: radiofocus@hotmail.com
Adresa: Rr. E Ilindenit 
Q.R.T /
Lokali 81 Kati I

dep: Ohridska Banka
xhiro-llogaria: 530-0101010337-75
nr.tatimor: 4028008507445
www.radiofocus.net

Celulari per marketing 00 389 70 494 108


Oferta speciale për publicitet në Radio Focus

Radio Focus me shtrirje të valëve në Tetovë e Gostivar me rrethinat dhe në pjesë te tjera,me një dëgjueshmëri të madhe në krejt botën nëpërmjet internetit (www.radiofocus.net), me muzikën më të zgjedhur dhe me emisione të shtrira gjatë 24 orëve,me reklama të përgatitura në mënyrën më profesionale,ju ofron publicitet shumë efikas dhe me ndikim të menjëhershëm në biznesin Tuaj.

Çmimet e reklamave në Radio FOCUS:

Çmimet për një javë - 20 euro

Çmimet për një muaj - 50 euro

Çmimet për 3 - muaj - 140 euro

Çmimet për 6 – muaj - 260 euro

Çmimet për 1 vit - 500 euro

Çmimet për publicitet në një emision (sponsorizime) - minimumi 500 den. 

Lajmërimet - 100 den një transmetim


Ju ftojmë për bashkëpunim .Për një publicitet specifik jemi të gatshëm edhe për marrëveshje të veçantë,sipas kërkesës Suaj,sepse për bisnese speciale kemi oferta speciale.

REKLAMONI NË RADIO FOCUS DHE SHIJONI SUKSESIN !

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl